Naruto Forum
 
HomePortalFAQSearchRegisterLog injutsu from Shuiro

Academy Student
 Genjutsu : 0
 Ninjutsu : 0
 Taijutsu : 0